Ramadan

Ramadan

Het is bijna weer zover. De tijd is weer gekomen dat een stel mensen een maand lang vrijwillig gaan afzien. Prima, geen probleem mee. Laat ik voorop stellen dat ik vind dat iedereen mag aanhangen of belijden of hoe je het ook wilt noemen wat ie wil. Maar thuis. Niet in de openbaarheid. Dus ook de Ramadaanse medemens. Ik vind het prima dat, uit respect voor de armen op de wereld, ze overdag niet eten, drinken, roken en neuken. Wat trouwens helemaal nergens op slaat want de armen hebben ’s nachts ook niet te eten, te drinken en te roken. En neuken……nou ja, dat doen ze waarschijnlijk wel. Maar dat terzijde. 

Maar lieve Ramadanen, moet de hele wereld dit weten? Het hoeft toch allemaal niet zo opzichtig? Doe het lekker in je privé. Wat ook weer geldt voor alle religieuzen trouwens.

En de hamvraag rijst al snel; Moet ik rekening houden met de Ramadaanse medemens? Op het werk bijvoorbeeld? Het antwoord daarop is kort en al even duidelijk: NEE. Ik heb geen boodschap aan iemands vrijwillige afzien tijdens werktijden. Dan moet er gewerkt worden. En kan ik er niet iemand bij hebben die er ineens even tussenuit knijpt om te bidden. Of even? Ik heb het opgezocht en even snel een schietgebedje doen is het niet. NEEN! Het is een heel uitgebreid pakket van handelingen.

bron: Marokko.nl
Voorbereiding tot het gebed: Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden. Is hier eenmaal aan voldaan dan kan men in het aangezicht van Allah soebhanahoe wa Ta’la staan. Reinheid: Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht. Bedekken van de geslachtsorganen: In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie. Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na. Juiste tijd: Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht. Het is niet toegestaan om het gebed eerder te verrichten. Richting Ka’bah: Het gebed moet gedaan worden met het gezicht in de richting van de Ka’bah in Mekka. ( vanuit Nederland moet men bidden naar het zuidoosten ) De woedoe (kleine wassing): Alvorens met het gebed te beginnen moet men de woedoe (kleine wassing) verrichten. De woedoe (kleine wassing) wordt gedaan naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh). Hieronder volgt de beschrijving van hoe de woedoe moet worden verricht.

Eerst maakt men de intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan de wil van Allah) daarna wordt het volgende uitgesproken: Bismillahir rahmanir rahiem ( in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)
Daarna begint men drie keer grondig de handen te wassen
Daarna wordt drie keer de mond gereinigd, waarbij de tanden door er overheen te wrijven schoon worden gemaakt.
Daarna worden drie keer de neusgaten gewassen
Daarna wordt het gezicht gewassen, van voorhoofd tot kin en van oor
Daarna worden de armen tot aan de ellebogen gewassen. ( de rechterarm eerst )
Daarna wordt met de palm van de rechterhand een kwart deel van het hoofd bevochtigd.
Daarna worden de oren gewassen
Tenslotte wast men drie maal de voeten tot de enkels. ( de rechter voet eerst )  

De verrichting van het gebed: Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht. Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama’ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden. Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger). Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden (Rak’ah). Hieronder staat het verplicht aantal Rak’ah vermeld. Het is Soennah (naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) om buiten dit verplichte gedeelte nog een aantal extra Rak’ah te verrichten.

Tijd van het gebed: Rak’ah: Fadjr 2 Zoehr 4 ‘Asr 4 Maghrib 3 Isja 4  

Hieronder volgt de beschrijving van hoe het gebed moet worden verricht.
Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allahoe Akbar (Allah is de grootste)
Het gebed is begonnen, men staat nu in de stand die Qijam genoemd wordt. in deze stand worden drie verschillende gebeden gereciteerd:

 1. As-Sana (lofprijzing van Allah) Soebhanaka Allahoema wa bihamdik wa tabaraka kasmoek wa Ta’ala djadoek wa la ilaha ghairoek (Heilig bent U, o Allah, en lof zij U, en gezegend is Uw naam en hoog is Uw roem, er is geen god behalve U) Aoedzoe billahi minasj sjaitaanir radjiem (ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan de vervloekte)  
 2. Nu reciteren we het eerste hoofdstuk uit de Koran, Al-Fatiha
 3. Bismillahir rahmanir rahim in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
 4. Alhamdu lillahi rabbi-l-‘alamien Alle lof zij Allah, de Heer der werelden
 5. Arahmanir rahim de Barmhartige, de Genadevolle
 6. Maliki yawmi-d-din Meester van de Dag des Oordeels
 7. Iyy’aka na’buddu wa iyy’aka nasta’in U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp
 8. ihdina-s-sirata l-mustaqim leid ons op het rechte pad
 9. Sirata l-ladhina an’amta ‘alayhim ghrayri l-mardubi ‘alayhim wa la-d-d’alin het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschonken, niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

Hoofdstuk Al-Fatiha is een essentieel onderdeel van het gebed en komt iedere Rak’ah terug.
Nu reciteren we een ander hoofdstuk uit de Koran Dit gebed is vrije keus, hier kan ieder vers uit de Koran worden gereciteerd.
Gelijk na de laatste recitatie buigen we ons naar de gebogen houding (Qijam) met de woorden: Allahoe Akbar (Allah is de grootste) Nu bevinden we ons in Roekoe, in deze positie zeggen we drie maal: Soebhana rabbijal Adziem (Heilig is mijn Heer de grote!) Vervolgens gaan we terug naar de staande houding (Qijam) met de woorden: Sami allahoe liman hamidah (Allah verhoort hem, die Hem looft)
In deze positie zeggen we: Rabbana wa lakal hamd (Onze Heer, alle lof zij U) Vanaf de staande positie gaan we naar de Sadjdah. Terwijl we dit doen zeggen we: Allahoe Akbar (Allah is de grootste)
In de Sadjdah houding zeggen we drie keer: Soebhana rabbi-jal a’la (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste) Vervolgens zeggen we: Allahoe Akbar (Allah is de grootste) en nemen de zittende houding aan
We zeggen weer: Allahoe Akbar (Allah is de grootste) en gaan terug naar de Sadjdah
In de Sadjdah houding zeggen we drie keer: Soebhana rabbi-jal a’la (Heilig is mijn Heer, de allerhoogste)
De eerste Rak’ah is hiermee ten einde gekomen.

Voor de tweede Rak’ah zegt men weer: Allahoe Akbar en staat op naar de Qijam houding. In de tweede Rak’ah begint men gelijk met Al-Fatiha (het voorafgaande gedeelte van de eerste Rak’ah vervalt nu) Na Al-Fatiha wordt weer een vers uit de Koran gereciteerd, waarbij men weer vrij is in keuze. De tweede Rak’ah is voor de rest hetzelfde als de eerste.
Nadat de tweede Rak’ah is beëindigd, d.w.z. na de tweede Sadjdah van de tweede Rak’ah, zeggen we Allahoe Akbar en nemen de zittende positie aan voor At-asjah-hoed. Deze houding heet Qa’dah. In deze houding zeggen we At-asjah-hoed: At ta hijatoe lillahi was-salawatoe wa tajjibatoe Alle aanbidding in woorden, daden en bezittingen weergegeven komt Allah toe. Assalamoe alaika ajoehan nabijoe Vrede zij met U, o Profeet wa rahmatoelahhi wa barakatoehoe en de genade van Allah en Zijn zegeningen Assalamoe alaina wa alaibadilla-hi-s-salihien Vrede zij met ons, en met de ware dienaren van Allah Ashadoe ella Ilaha Illa Allah Ik getuig dat er geen god is dan Allah wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is Na de At-asjah-hoed beëindigd te hebben kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen:

 1. Het gebed telt 2 Rak’ah: In dit geval gaat men na de At-asjah-hoed in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).
 2. Het gebed telt 3 Rak’ah: In dit geval staat men na de At-asjah-hoed op in staande positie (Qijam) en herhaalt de tweede Rak’ah met het verschil dat er nu alleen Al-Fatiha gereciteerd wordt en geen tweede vers. Na de At-asjah-hoed gaat men in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed).
 3. Het gebed telt 4 Rak’ah: In dit geval staat men na de At-asjah-hoed op in staande positie (Qijam) en herhaalt men zijn derde Rak’ah nog een keer. Na de At-asjah-hoed gaat men in dezelfde positie door met de Tasliem (vredeswens einde gebed). Tasliem (de vredeswens)

Bij ieder mens zijn constant twee engelen aanwezig die alle daden vanaf de geboorte tot aan de dood optekenen. Allah leert ons dat niets hen ontgaat. Zij schrijven het levensboek van de mens tot aan het kleinste detail. Het boek zal als getuige dienen in het hiernamaals op de Dag des Oordeels, en ieder mens die op aarde heeft geleefd zal zijn levensboek kunnen lezen. Bij de afsluiting van het gebed worden deze engelen begroet:
Men wend eerst het hoofd naar rechts en zegt tegen de engel aan de rechterkant: Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah (Vrede zij met U en de genade van Allah)
Dan wend men het hoofd naar links en zegt tegen de andere engel: Assalamoe alaikoem wa rahmatoellah (Vrede zij met U en de genade van Allah)
H
iermee is het gebed beëindigd.

Zoals je ziet is dit niet even in een poep en een scheet gedaan. En als we de gebedstijden erbij pakken, zien we dat die om en nabij 03.22 uur, 05.20 uur, 13.33 uur, 18.01 uur, 22.00 uur en 23.30 uur zijn. Oja, en tijdens het gebed mogen ze niet gestoord worden.
Nou, lieve Ramadaanse collegae, ik dacht het dus even niet. Tijdens werktijden moet er gewerkt worden en is er weinig tot geen plaats voor privédingetjes. Dat daar geen misverstanden over bestaan.

En nog iets. Prima dat de Ramadaanse collegae ’s nachts eten, drinken, roken en neuken maar ik wens wel gewoon om 07.00 uur afgelost te worden na mijn nachtdienst.
Ik denk, ik zeg het ff.

Advertenties

8 thoughts on “Ramadan

 1. Rob Alberts schreef:

  Ik ben benieuwd hoeveel Ramadaanse collegae jij hebt?
  Ik ben benieuwd hoeveel Ramadaanse lezers dit blog volgen?
  Ik ben benieuwd hoeveel Ramadaanse mensen jij echt kent?

  Ik heb vooral heel veel respect voor mijn collega’s en buren die zich houden aan de door jou opgezochte leefregels.

  Vriendelijke groet,

  Like

 2. nielshagen schreef:

  Zelf in een organisatie gewerkt waar een deel van mijn collega’s aan ramadan meedeed. Nooit problemen mee, vooral uit interesse af en toe een vraag en aan het eind heel veel lekkers op tafel in de kantine.

  Ongetwijfeld dat het ziekteverzuim in deze periode in deze groep hoger ligt dan normaal. Aan de andere kant hebben Nederlandse mensen dat tijden kerst, oud & nieuw en carnaval. Rokers nemen extra pauze minuutjes om hun verslaving na te jagen. Anderen kunnen hun bed niet uitkomen en zijn standaard tien minuten te laat.

  Als collega kun je je overal aan ergeren. In de meeste gevallen valt dat weg tegen je eigen eigenaardigheden waar jij zelf nooit last c.q. voordeel uit hebt. Wordt het echt te gortig, kun je iemand er nog altijd op aanspreken.

  Liked by 1 persoon

  • von Bloghausen schreef:

   Een gevalletje tang – varken, dit relaas. Wat heeft kerst, oud en nieuw en carnaval nu te maken met een absentie onder werktijd?
   En rokers kunnen hun peuk weggooien.

   Like

   • nielshagen schreef:

    Zoals ik al stelde, het verzuim tijdens ramadan valt, zo blijkt uit onderzoek, mee. Daarmee is het vergelijkbaar met andere vormen van verzuim die plaats vinden op andere momenten van het jaar. Daarmee reageert je blog op “een probleem” dat er niet is en zet het eerder aan tot wantrouwen c.q. verwijdering, dan het samenwerken op de werkvloer.

    Liked by 1 persoon

   • von Bloghausen schreef:

    Maar Niels, ik heb het niet over verzuim. Ik heb het over het ‘moeten’ bidden ONDER werktijd. En ik vind dat niet kunnen.

    Like

   • nielshagen schreef:

    Maar in hoeverre gebruiken moslims dat ook? Uit gesprekken heb ik altijd opgemaakt dat zij, indien dat niet lukt bijvoorbeeld door werktijd, het bidden op een ander moment doen. De meeste moslims die ik ken zijn daar overigens heel open over. Die vragen of het mogelijk is om een pauze vroeger/later/niet te houden zonder daarbij iets te eisen.

    Dat is volgens mij de manier hoe je dat in een organisatie dient te bewerkstelligen. Door erover te praten, begrip voor elkaar kweken en kijken hoe je het kunt oplossen. En als dat dan niet lukt, daar niet over zeuren maar op een andere manier mee omgaan. Door bijvoorbeeld iets later/extra te bidden op een tijdstip waar het wel op uitkomt.

    Like

   • von Bloghausen schreef:

    op de één of andere manier kwam jouw reactie in de spambox terecht. Raarrrrrr.

    Ik ben natuurlijk altijd bereid erover te praten. Maar mijn ervaring leert dat het respect en begrip meestal maar van één kant mag komen. En dat is dan mijn kant.
    Nou, dan ben ik gauw uitgepraat.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s